Nostalgia, tears, smiles: Barack Obama's farewell speech