WION Gravitas: Oman key to India for energy security needs

WION Gravitas: Oman key to India for energy security needs. Watch this video for more information.