Dr. Harsh Vardhan and Prakash Javadekar take oath as minister

May 30, 2019, 08.50 PM(IST)
Dr. Harsh Vardhan and Prakash Javadekar take oath as minister. To know more watch the video