globalsummit

2G scam: I thank my party, says Kanimozhi